รับรองคำแปลเอกสารทางกฎหมาย

แปลเอกสารทางกฎหมายจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย เพื่อใช้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง สถานทูต ศาล สถานีตำรวจ และหน่วยงานราชการอื่น ๆ

การรับรองคำแปลเอกสาร
ทางราชการ

นักแปลของเรามีประสบการณ์ในการแปลเอกสารทางกฎหมายที่
หลากหลาย ทั้งภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย เราจัดส่งเอกสารแปลทั้งแบบดิจิทัลและฉบับพิมพ์ที่มีตราประทับรับรอง
คำแปลถูกต้อง และลายเซ็นของผู้แปลเอกสารของคุณ

เราจะแปลเอกสารของคุณโดยยังคงรูปแบบที่คล้ายกับเอกสารต้นฉบับของคุณมากที่สุด ซึ่งในการแปลเอกสารทางกฎหมายนั้น เราไม่สามารถลอกแบบเอกสารนั้นทั้งหมดได้ เราจะส่งไฟล์ดิจิทัลในรูปแบบ PDF และเอกสารฉบับพิมพ์จะส่งไปยังที่อยู่ที่คุณแจ้งเรา

ราคาแปลเอกสารทางกฎหมายของเรา เป็นราคาที่รวมการแปลเอกสาร การประทับตรารับรองคำแปลถูกต้อง และลายเซ็นของนักแปล รวมถึงการจัดส่งไฟล์ดิจิทัลในรูปแบบ PDF และเอกสารฉบับพิมพ์หนึ่งฉบับ ส่งไปยังที่อยู่ของคุณ

หากคุณต้องการให้เอกสารแปลของคุณได้รับการรับรองนิติกรณ์เอกสาร (โดยกระทรวงการต่างประเทศ) เพิ่มเติมจากเอกสารฉบับแปลที่ผ่าน
การรับรองคำแปลจากเรา หรือต้องการจัดส่งแบบด่วน
อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

รายการตัวอย่างเอกสาร

ขั้นตอนการรับบริการแปลเอกสารและรับรองคำแปล

เราจะดำเนินการให้คุณในทุก ๆ ขั้นตอนของการแปลเอกสารทางกฎหมาย ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้เอกสารต้นฉบับ เราจะใช้บริการจัดส่งเพื่อความปลอดภัยของเอกสารต้นฉบับของคุณ

ส่งเอกสารของคุณ

เราต้องใช้เอกสารต้นฉบับของคุณ (หนังสือเดินทาง ใบรับรอง บัตรประจำตัว ฯลฯ) เพื่อทำการแปล หากคุณต้องการแปลและรับรองคำแปลถูกต้องเท่านั้น เราสามารถแปลเอกสารจากสำเนาดิจิทัลของเอกสารของคุณได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการนิติกรณ์เอกสารจาก MFA (กระทรวงการต่างประเทศ) คุณจะต้องจัดเตรียมเอกสารต้นฉบับ

รับเอกสารแปลที่ได้รับรองคำแปล

เราจะส่งสำเนาดิจิทัลของเอกสารแปลที่รับรองถูกต้องภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากได้รับเอกสารต้นฉบับของคุณ ซึ่งจะมีตราประทับที่ผ่านการรับรองคำแปลและลายเซ็นของผู้แปลเอกสารของคุณ เอกสารแปลที่ผ่านการรับรองคำแปลถูกต้องฉบับพิมพ์จะถูกส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนและจะถึงคุณภายใน 7-10 วันทำการขึ้นอยู่กับที่อยู่ของคุณ

การรับรองนิติกรณ์เอกสาร

หากคุณต้องการรับรองนิติกรณ์เอกสารของคุณโดย MFA (กระทรวงการต่างประเทศ) เราจะส่งคืนเอกสารต้นฉบับของคุณพร้อมกับสำเนาฉบับแปลของการแปลที่ผ่านการรับรองคำแปล และนิติกรณ์เอกสารโดยไปรษณีย์ไทยภายใน 15 วันทำการ มีบริการจัดส่งแบบด่วนคุณแจ้งความประสงค์ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

Why Translate With Us?

Our team specializes in translating Thai to English and English to Thai. This specialization allows us to focus on providing high-quality translations according to the requirements of each specific text.

การแปลเอกสารที่ผ่านการรับรองคำแปลคืออะไร?

การแปลเอกสารต้องรับรองคำแปลถูกต้องมีไว้สำหรับการแปลเอกสารราชการและการใช้งาน เช่น ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง สถานีตำรวจ ศาล
และกรณีอื่นๆ การแปลเอกสารที่รับรองคำแปลจะมีตราประทับของบริษัท และลายเซ็นของนักแปลที่ยืนยันว่าการแปลนั้นถูกต้อง และ สมบูรณ์

ข้อกำหนดในการแปลเอกสารแบบรับรองคำแปล

เพื่อให้การรับรองคำแปลสำหรับเอกสารทางราชการนั้นเป็นไปอย่างสมบูรณ์ การแปลจะต้องแปลอย่างถูกต้องคำต่อคำจากข้อความที่เห็นทั้งหมด นักแปลจะไม่ตีความเอกหรือเพิ่ม/ลบเนื้อหาเอง ซึ่งต่างจากงานแปลเอกสารอื่นๆ


การแปลเอกสารทางราชการที่ ครบถ้วนและถูกต้อง จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ หรือจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย เป็นสิ่งที่เราเชี่ยวชาญพิเศษของนักแปลของเรามีประสบการณ์ และเข้าใจว่าการให้แปลเอกสารของลูกค้านั้นจะต้องถูกต้องตรงตามเอกสารต้นฉับเป็นสิ่งสำคัญมาก ๆ

การประทับตรารับรองคำแปลและลายเซ็นของนักแปล

ส่วนสำคัญของรับรองคำแปลคือ ตราประทับและลายเซ็น ในเอกสารแปล การรับรองนั้นจะต้องระบุว่าเอกสารได้รับการแปลโดย
นักแปลมืออาชีพ และคำแปลถูกต้องและครบถ้วน


เอกสารที่ได้รับการรับรองคำแปลควรมีลายเซ็นของนักแปลของคุณ รายละเอียดการติดต่อของผู้ให้บริการแปล และวันที่แปลเสร็จ


เราจะมีลายเซ็นที่ได้รับอนุญาตของ นักแปลที่ผ่านการรับรอง ในเอกสารแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษหรือจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยทุกฉบับ พร้อมกับชื่อบริษัทและข้อมูลติดต่อของเรา

การใช้งานเอกสารที่ต้องรับรองคำแปลถูกต้อง

การแปลเอกสารที่ต้องรับรองคำแปลจะใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมไปถึง:


  • สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย
  • สถานทูตต่างประเทศ
  • ศาลไทย
  • การสมัครเข้ามหาวิทยาลัย
  • สถานีตำรวจ
  • หน่วยงานราชการต่าง ๆ
  • กรณีอื่น ๆ ที่ต้องติดต่อกับหน่วยงานราชการ

หมายเหตุ: โปรดทราบว่าในบางกรณีอาจจะต้องมีการรับรองนิติกรณ์เอกสารด้วย เนื่องจากการแปลเอกสารและการรับรองคำแปลนั้น
ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

คำถามที่พบบ่อย

คำถามทั่วไปเกี่ยวกับงานแปลเอกสารที่ผ่านการรับรองคำแปล
และการรับรองนิติกรณ์เอกสาร

การแปลเอกสารที่ผ่านการรับรองคำแปล คือการแปลเอกสารที่มีผลทางกฎหมายแบบคำต่อคำอย่างถูกต้องและแม่นยำ ที่แปลโดยคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมถึงตราประทับสำหรับรับรองคำแปล และลายเซ็นของนักแปลเพื่อใช้ในทางกฎหมายและสถานการณ์อื่นๆ

ในประเทศไทย เอกสารแปลที่ผ่านการรับรองคำแปลต้องมีตราประทับและลายเซ็นของนักแปลอาชีพที่มีเข้าใจทั้งสองภาษาอย่างถ่องแท้ แม้ว่าคุณจะสามารถรับรองการแปลของคุณเองได้ แต่อาจจะไม่เพียงพอสำหรับบางหน่วยงาน

เอกสารแปลที่ผ่านการรับรองคำแปลแสดงให้เห็นว่า เอกสารนั้นได้รับการแปลอย่างถูกต้องคำต่อคำอย่างมืออาชีพ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานของรัฐในประเทศไทยและสถานทูตต่างประเทศบางแห่งต้องการเอกสารแปลที่ได้รับการรับรองนิติกรณ์จาก MFA (กระทรวงต่างประเทศ) การรับรองนิติกรณ์เอกสารจะมีตราประทับของ MFA เพื่อพิสูจน์ว่าถูกต้องและถูกกฎหมาย

ที่สวัสดีทรานสเลชั่นส์เราสามารถส่งเอกสารแปลฉบับดิจิทัลที่ได้รับการรับรองคำแปลอย่างสมบูรณ์ให้คุณภายใน 72 ชั่วโมง สำหรับฉบับพิมพ์จะถูกจัดส่งภายใน 7-10 วันทำการ ขึ้นอยู่กับที่อยู่ของคุณ

เนื่องจากการรับรองนิติกรณ์เอกสารเป็นขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นมา ดังนั้นระยะเวลาจึงนานกว่าการแปลเอกสารที่ผ่านการรับรองคำแปลเล็กน้อย ตามขั้นตอนการทำงานของเราการรับรองนิติกรณ์เอกสารของคุณเสร็จสิ้นและส่งกลับถึงคุณภายใน 15 วันทำการ *โปรดทราบว่าเนื่องจากสถานการณ์ COVID19 ในปัจจุบัน อาจจะใช้เวลานานกว่าปกติกันไป

สำหรับการแปลเอกสารที่ผ่านการรับรองคำแปล เรามีการจัดส่งเอกสารให้ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน หากคุณต้องการให้จัดส่งเอกสารแปลที่ผ่านการรับรองคำแปลโดยบริษัทขนส่งอื่น ๆ อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม การรับรองนิติกรณ์เอกสารแปลจะจัดส่งโดยบริษัทขนส่งภายในกรุงเทพฯ เสมอ สำหรับต่างจังหวัดจัดส่งทางไปรษณีย์

ได้ค่ะ หากคุณมีต้องการรับบริการแปลเอกสารที่ผ่านการรับรองคำแปลแบบเร่งด่วน กรุณาติดต่อเราเพื่อแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับความต้องการของคุณ

คุณจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนก่อนเริ่มดำเนินการแปลเอกสารที่ผ่านการรับรองคำแปล

ลูกค้ากว่าร้อยรายมั่นใจในบริการแปลเอกสารของเรา

อ่านรีวิวล่าสุดของเรา

message-sawadee-translations-x-

ส่งข้อความถึงเรา

คุณมีคำถามใช่หรือไม่? ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการแปลเอกสารของเราหรือไม่? กรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้และเราจะติดต่อคุณทันที